1. Definities

a)      BTA SUPPORT NET: BTA SUPPORT NET, gevestigd te Krokuslaan 68, 2460 Lichtaart onder BTW BE0823.328.080.

b)       Klant: degene met wie BTA SUPPORT NET een overeenkomst is aangegaan.

c)       Partijen: BTA SUPPORT NET en klant samen.

d)       Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt of als bedrijf.

2.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a)       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BTA SUPPORT NET.

b)       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

c)       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes

a)       Aanbiedingen en offertes van BTA SUPPORT NET zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

b)       Een aanbod of offerte is maximaal 15 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld én zolang voorraad strekt.

c)       Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

d)       Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

4. Aanvaarding

a)       Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BTA SUPPORT NET zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

b)       Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt BTA SUPPORT NET slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5. Prijzen

a)       Alle prijzen die BTA SUPPORT NET hanteert zijn in euro’s.

b)       Alle prijzen die BTA SUPPORT NET hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BTA SUPPORT NET te allen tijde wijzigen.

c)       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die BTA SUPPORT NET niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

d)       De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

e)       De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BTA SUPPORT NET vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

f)        De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BTA SUPPORT NET, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

g)       Indien partijen voor een dienstverlening door BTA SUPPORT NET een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

h)       BTA SUPPORT NET is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

i)         Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BTA SUPPORT NET de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

j)        Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

k)       BTA SUPPORT NET heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

l)         Voorafgaand aan de ingang ervan zal BTA SUPPORT NET prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

m)     De consument heeft het recht om de overeenkomst met BTA SUPPORT NET op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Betalingen en betalingstermijn

a)       BTA SUPPORT NET mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

b)       De klant dient betalingen binnen 7 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij een andere betalingstermijn in de bestelbon of de offerte of de factuur staat vermeld.

c)       Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BTA SUPPORT NET de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

d)       BTA SUPPORT NET behoudt zich het recht voor, om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

7. Gevolgen niet tijdig betalen

a)       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BTA SUPPORT NET gerechtigd een intrest van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

b)       Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog openstaand bedrag, met een minimum van 50 EUR.

c)       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BTA SUPPORT NET zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

d)       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BTA SUPPORT NET op de klant onmiddellijk opeisbaar.

e)       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BTA SUPPORT NET, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BTA SUPPORT NET te betalen.

9. Retentierecht

a)       BTA SUPPORT NET kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van BTA SUPPORT NET heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

b)       De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan BTA SUPPORT NET.

c)       BTA SUPPORT NET is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

10.  Eigendomsvoorbehoud

a)       BTA SUPPORT NET blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van BTA SUPPORT NET op grond van wat voor met BTA SUPPORT NET gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

b)       Tot die tijd kan BTA SUPPORT NET zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

c)       Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

d)       Indien BTA SUPPORT NET een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft BTA SUPPORT NET het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

16.  Uitvoering van de overeenkomst

a)       BTA SUPPORT NET voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

b)       BTA SUPPORT NET heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

c)       De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

d)       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BTA SUPPORT NET tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

e)       Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BTA SUPPORT NET tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

17.  Informatieverstrekking door de klant

a)       De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BTA SUPPORT NET.

b)       De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

c)       Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BTA SUPPORT NET de betreffende bescheiden.

d)       Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BTA SUPPORT NET redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

18.  Duur van de overeenkomst

a)       Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

b)       Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant BTA SUPPORT NET schriftelijk in gebreke stellen.

19.  Vrijwaring

a)        De klant vrijwaart BTA SUPPORT NET tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BTA SUPPORT NET geleverde producten en/of diensten.

20.  Klachten

a)       De klant dient een door BTA SUPPORT NET geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

b)       Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BTA SUPPORT NET daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

c)       Consumenten dienen BTA SUPPORT NET uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

d)       De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BTA SUPPORT NET in staat is hierop adequaat te reageren.

e)       De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

f)        Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BTA SUPPORT NET gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

21.  Ingebrekestelling

a)       De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BTA SUPPORT NET.

b)       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BTA SUPPORT NET ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

22.  Aansprakelijkheid BTA SUPPORT NET

a)       BTA SUPPORT NET is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

b)       Indien BTA SUPPORT NET aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

c)       BTA SUPPORT NET is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

d)       Indien BTA SUPPORT NET aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

e)       Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

f)        Elk recht van de klant op schadevergoeding van BTA SUPPORT NET vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

23.  Recht op ontbinding

a)       De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BTA SUPPORT NET toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

b)       Is de nakoming van de verplichtingen door BTA SUPPORT NET niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BTA SUPPORT NET in verzuim is.

c)       BTA SUPPORT NET heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien BTA SUPPORT NET kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

24.  Overmacht

a)       Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

b)       Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

c)       Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BTA SUPPORT NET 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BTA SUPPORT NET er weer aan kan voldoen.

d)       Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

e)       BTA SUPPORT NET is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

25.  Wijziging algemene voorwaarden

a)       BTA SUPPORT NET is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b)       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

c)       Grote inhoudelijke wijzigingen zal BTA SUPPORT NET zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

d)       Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

26.  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

a)       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

b)       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BTA SUPPORT NET bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

27.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a)       Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

b)       De Belgische rechter in het arrondissement waar BTA SUPPORT NET is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.